ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
บรรณานุกรม

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๒๙
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับงานกระทรวงมหาดไทย.
กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์,๒๕๒๙
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ ฉบับวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๖๐.
------------------------------------------ เล่ม ๕๕ ฉบับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๑.
ปรีดา กรรณสูต. สืบสายกุล กรรณสูต. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด ๒๕๔๑.
ศิลปากร, กรม. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔.
---------สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัดมหาชน, ๒๕๔๔.
ศรีศักร วัลลิโภดม. วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๘ ฉบับวันที่ ๓ สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๒๕,กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, ๒๕๒๕
สัญญา สุดล้ำเลิศ และคณะ. ประวัติวัดท่าพูด. กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๐.
สมหมาย เลี้ยงรักษา. "ประวัติวัดบางช้างใต้". ๘๐ ปี โรงเรียนวัดบางช้างใต้, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๓.
เสถียร วิชัยลักษณ์ และคณะ. วิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, มปป.
หนังสือที่ระลึก งานฉลองอำเภอสามพราน ครบรอบ ๙๐ ปี. ๑๒-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙.
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำเนียบศาลเจ้า มปป.
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. ๒๕๔๖
ปรีดา กรรณสูต.สืบสายกุล กรรณสูต, กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๑.
ประวัติวัดทรงคนอง, กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๓.
ประวัติวัดท่าพูด, กรุงเทพฯ : : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๐.
ประวัติวัดสรรเพชร, กรุงเทพฯ : : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๕.
ประวัติวัดนักบุญเปโต, ๓๐ กันยายน ค.ศ.๑๙๘๕.
แผนที่โบราณ กรมแผนที่ทหารบก สำรวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖
แผนที่โบราณ กรมแผนที่ทหารบก สำรวจเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๘๗
ดอกดิน ไซพันธุ์แก้ว (สุนทราคม) หนังสืองานประจำปีวัดดอนหวาย พ.ศ. ๒๕๒๙
ศิลปากร, กรม, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔
ศิลปากร, กรม, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔-พ.ศ. ๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕
สามัคคีธรรม, พระครูไพศาลธรรมวาที (ห้อย) พิมพ์แจกในการฉลอง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แลวัด หอมเกร็จกับ
ทั้งเปิดโรงเรียนปริยัติธรรม ณ วันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีหงส์
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่๑๐ ฉบับที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๖.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๐ฉบับที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๖.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่๑๑ ฉบับที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๗.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๗.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๘. หน้า ๔-๕
เอกสารประชุมทางวิชาการ.พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันตก ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, ๒๕๒๗.
รายนามผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง

๑.กองแพนที่โบราณ กรมแผนที่ทหารบก
๒.สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
๓.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
๔.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
๕.หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
๖.ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" วัดไร่ขิง
๗.ห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
๘.พระอธิการเกษม กนฺตสีโร
๙.นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์
๑๐.นายเฉลิม อนุตธโต
๑๑.นายธวัช เย็นสบาย
๑๒.นางอรณิช เกียติอุบลไพบูลย์
๑๓.นางมัทธนา ไชยชนะ
๑๔.นาวาโทสมบูรณ์ เจิมสุจริต
๑๕.นายทวี กรรณสูต
๑๖.นายมานะ เถียรทวี
๑๗.นายวิรัตน์ น้อยประชา
๑๘.นายชัชวาลย์ สุริยนต์
๑๙.นาวาโทศรีกรุง อินกระทึก
๒๐.นางเกยูร สุดล้ำเลิศ
๒๑.นายอัษฎางค์ สุดล้ำเลิศ
๒๒.นายชาญชัย กิจสวัสดิ์
๒๓.นางอรัญญา กิจสวัสดิ์
๒๔.นางสาวจัทร์เพ็ญ จิระรัตนาภรณ์
๒๕. นายวิเวก สระน้ำหวาน
๒๖.นายปราโมย์ นิพนธ์พิทยา
๒๗.นางอุไร ปานบ้านเกร็ด
๒๘.นายสิงห์ชัย ทองอุไร
๒๙. นางอุบล สุขทัศน์
๓๐. นางสมควร คงประชา
๓๑.นายสุวรรณ เรือนอินทร์
๓๒. นายพินิจ พิชิตเดช
๓๓. นายวันชัย ชีวปรีชา
๓๔.นางสาวประนอม เชื้อบุญช่วย
๓๕. นาบบุญมี อบเชย
๓๖. นายชำนาญ ทัดมาลี
๓๗.นางสมร กล้าผจญ
๓๘.นายสุมทร สุมาลย์โรจน์
๓๙. นายกมล ประทีปธีรานันท์
๔๐.นางสาวประนอม ยังศิริ
๔๑.นายเอกชัย ผลวัฒนะ
๔๒.นายประสก มนุญญวงศ์
๔๓.นายศิระ ณ ดำเนิน
๔๔.นางนุจรินทร์ พระภูมี
๔๕.นายประหยัด ก๋ำนารายณ์
๔๖.นายวิรัตน์ สงกา


เขียนโดยadmin เมื่อ 31 December 2006 15:48 3120 อ่านแล้ว · พิมพ์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม