ยายชา ดอต เน็ต
หัวข้อ

หน้าแรก

สามพราน
ตำบลยายชา
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
การศึกษา
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม
ขอขอบคุณ

สาระ
บทความ
ข่าวสาร
ค้นหาข้อมูล
เว็บลิ้งก์
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด

ร่วมด้วยช่วยกัน
เพิ่มลิงก์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป
ติดต่อสอบถาม

สนทนาสารพัน
กระดานสนทนา
คำถามที่ถามบ่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
เปิดเพลงเพราะดีครับ
ขอติและชม
ขอติและชม
ไม่ทราบว่ามีแผนจะขอเ...
การออกอากาศ
ยอดนิยม
ยายชา ดอต เน็ต เว... [2]
ขอติและชม [1]
เงียบจังเลยเนอะ [1]
เปิดเพลงเพราะดีครับ [0]
ขอติและชม [0]
บทความล่าสุด
ขอขอบคุณ
ยายชาและตาเพชร
บรรณานุกรม
การปกครอง
สถานที่ท่องเที่ยว
สมัยรัชกาลที่ ๗

"ประกาศ
เรื่อง ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาประชาธิปก พระปกกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้า สั่งว่ามณฑลและจังหวัดตามที่แบ่งเขตไว้แต่เดิมนั้น เวลานี้การคมนาคมสะดวกขึ้นมากพอที่จะรวมการปกครองบังคับบัญชาได้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้ว เป็นการสมควรที่จะยุบรวมมณฑล และจังหวัดเพื่อประหยัดรายจ่ายเงินแผ่นดินลงได้บ้าง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเลิกมณฑล 4 มณฑล จังหวัด 9 จังหวัด ต่อไปนี้คือ
ให้ยุบเลิกมณฑล........
ให้ยุบเลิกมณฑล.......
ให้ยุบเลิกมณฑลนครชัยศรี รวมจังหวัดต่างๆ ของมณฑลนครชัยศรีเข้าไว้ในปกครองของมณฑลราชบุรี
ให้ยุบเลิกมณล.......
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นไป
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน"

อีก ๒ เดือนต่อมา ได้มีประกาศเพื่อให้ทราบทั่วกันในเรื่อง การยุบรวบเขตท้องที่และยุบรวมจังหวัดมณฑลเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งปรากฎอยู่ในประชุมกฏหมายประจำศก เล่ม ๔๕ ดังนี้

"ประกาศ
เรื่องการยุบรวมเขตท้องที่จังหวัดมณฑล
มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า เนื่องจากระวางนี้ทางราชการได้จัดยุบรวมจังหวัดมณฑล และโอนเขตปกครองท้องที่หลายแห่ง มีผู้พากันปริวิตตกจนถึงบางพวกเข้าชื่อกันทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นทำนองร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็นขึ้นมาต่างๆ นานา เช่น อ้างว่าศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่อยู่ห่างไกล ลำบากแก่การคมนาคมไปมาติดต่อ บ้างว่าจังหวัดที่ถูกยุบกำลังเจริญ เมื่อยุบเสียกระทำให้เงียบเหงาไปเกรงโจรผู้ร้ายจะกำเริบ ราษฎรจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การยุบนี้แม้รัฐบาลจะได้ผลบ้างก็เล็กน้อย แต่ราษฎรต้องเสียหายมาก นาอกจากนี้ยังมีเหตุอื่นๆ อีก ที่สุดขอให้จังหวัดและมณฑลนั้นๆ คงอยู่ตามเดิมบ้าง ขอให้โอนอำเภอบางแห่งไปขึ้นแก่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้บ้าง
ทรงพระราชดำริว่า ทั้งนี้ย่อมเป็นธรรมดา เมื่อเคยชินอยู่แก่อย่างใดนาน หากมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการตื่นเต้นวุ่นวายไปพัก๑ การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่เช่นนี้ ในสมัยเวลาปกติก็ต้องจัดทำเนืองๆ แล้วแต่ที่จะเห็นว่าอาจบังเกดผลดีเหมาะแก่พฤติการ เช่น ท้องที่ใดเคยกันดาร แต่ทางคมนาคมดีขึ้น มียวดยานพาหนะต่างๆ เดินทางไปถึงท้องที่ใกล้เคียงได้รวดเร็วผิดกว่าแต่ก่อน ก็อาจยุบรวมกันได้ เพื่อเป็นทางประหยัดรายจ่ายหรือท้องที่ใดกันดาร แต่ได้กลายเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น ก็อาจเปลี่ยนยกฐานสูงขึ้น เช่น ยกขึ้นเป็นจังหวัดเพื่อสะดวกแก่ชุมชน การที่ต้องยุบรวมเขตท้องที่ในคราวนี้ เป็นการต้องกระทำโดยความจำเป็น เนื่องจากโภคภัยได้บังเกิดกระทบกระเทือนมา ทำให้การเงินแผ่นดินตกต่ำเป็นเหตุให้ต้องคิดตัดทอนโครงการหาทางประหยัด เพื่อตัดงบประมาณรายได้รายจ่ายให้สู่ดุลยภาพทรงตัวอยู่ได้ซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่ทำไม่ได้ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้พิจารณาใครครวญ ถึงทางได้เสียของราษฎรและบ้านเมืองโดยรอบคอบแล้ว ทั้งได้พยายามให้เป็นไปในทางที่จะทำความชอกช้ำแก่พสกนิกรอย่างน้อยที่สุด เช่น ยุบแต่บางจังหวัดที่มีพลเมืองน้อย คดีความไม่ใคร่มากเป็นต้น การยุบนี้จะเป็นเหตุให้โจรผู้ร้ายชุกชุมขึ้นหรือไม่ ข้อนี้เมื่อพิเคราะห์ให้ตระหนักจะไม่น่าหนักใจอันใดเลย เพราะกำลังในการปราบปรามโจรผู้ร้าย เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้อ่อนลง จึงไม่ควรวิตกเกินไปโดยความคาดหมายล่วงหน้าเช่นนั้น ความจริงก็เป็นอยู่บ้างว่า เมื่อตั้งศาลากลางจังหวัดหรือศาลารัฐบาลมณฑลต้องย้ายไปเสีย ความครึกครื้นย่อมจะเสื่อมลงบ้างเป็นธรรมดา เช่น พวกข้าราชการในท้องที่นั้นลดน้อยลงไป แต่ถึงหากไม่ยุบก็คงไม่ครึกครื้นอย่างแต่ก่อน เพราะเป็นสมัยบ้านเมืองต้องผจญกับความตกต่ำอยู่ทั่วไป แท้จริงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองย่อมอาศัยการอาชีพเป็นส่วนสำคัญ มีพาณิชยการเป็นต้น ถ้าท้องที่นั้นเป็นทำเลหรือบ่อเกิดแห่งสินค้าอยู่แล้วก็คงจะเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่น่าจะเสื่อมลง เพราะเหตุยยุบรวมเขตท้องที่เลย อย่างไรก็ดี การยุบรวมเขตท้องที่นั้นในกาลต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้ตามพฤติการณ์ เพราะเหตุฉะนั้นในชั้นนี้หากจะมีใครได้รับความไม่สะดวกเดือดร้อนบ้าง ก็คงเป็นส่วนน้อย เฉพาะบางคน แต่เมื่อรัฐบาลก็อยู่ในฐานะความจำเป็นบังคับอันไม่มีทางอื่นดั่งนี้แล้ว บุคคลส่วนน้อยก็ควรยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ประเทศ และประชาชนส่วนใหญ่
ประกาศมา ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน"

มณฑลนครไชยศรีได้ถูกยุบเข้าไปรวมอยู่ในมณฑลราชบุรี ตามประกาศตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๕ ต่อมาวันที่ ๒ พฤษภาคมในปีเดียวกันซึ่งมีระยะเวลาเพียง ๑ เดือน ได้มีการยุบมณฑลราชบุรี เนื่องจากฐานะทางการเงินของรัฐบาลในเวลานั้นทรุดหนัก ดังนั้นอำเภอสามพรานจึงกลับมาอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดนครปฐมตามเดิม


เขียนโดยadmin เมื่อ 31 December 2006 14:41 1184 อ่านแล้ว · พิมพ์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านขอเชิญทุกท่าน
สมัครสมาชิกที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
แบบสำรวจ
เพลงที่คุณชอบฟัง

ลูกทุ่ง

ไทยสากล

สากล

เพื่อชีวิต

วัยรุ่น

เข้าสู่ระบบก่อนโหวต
ฝากข้อความ
เข้าสู่ระบบก่อนฝากข้อความ

amnart
23/09/2010
อยากให้มีช่วงคุยเรื่องการ
ทำการเกษตร จาก ศิษย์เก่า น.ป. รุ่น 39 www.np39.com


eakapons
28/12/2009
ฟังวิทยุยังไงล่ะครับ งง

knoolek
19/12/2009
งาน "ทับแก้ว book fair" ครั้งที่ 4 จันทร์ที่ 11-อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 เวลา 3 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม แวะมาเยี่ยมเยียนกันใน ม.ศิลปากร นะคะ มาซื้อหาหนังสือดี ราคาถูก แถมพกด้วยกิจกรรมอีกมากม

kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. ดูรายละเอียดที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfair


kormon
08/12/2009
งานทับแก้ว Book Fair ครั้งที่ 4 จ้ดโดยหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม วันที่ 11-17 ม.ค. 2553 เวลา 9.00-20.00 น. สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.snamcn.lib.su.
ac.th/bookfa


Tomdandy
30/09/2009
สวัสดีดีเจทุกท่าน

athikom
04/07/2009
สวัสดีครับ ผ่านมาเยี่ยมทักทาย

amnart
08/05/2009
สวัสดีดีเจนุช, อัพ, กระแต เปิดเพลงเพราะดีครับ จากนาคประสิทธิ์รุ่น 39(WWW.NP39.COM)

kormon
30/04/2009
น่าจะสามารถฟังผ่าน internet ได้เหมือนสถานีวิทยุอื่นๆ นะครับ

romanpeople
28/05/2008
พี่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์(M
AE) และเรียน MBA ครับ น้องๆคนไหนอยากเรียนด้านนี
้สอบถามได้ครับsmiley


ข้อความทั้งหมด
Copyright © 2006
ยายชา ดอต เน็ต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม