กระทรวงคมนาคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เชียนโดย paklad44 เมื่อ 27 March 2007 00:55
นายจุฬา สุขมานพ โฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ หากได้รับ ความไม่สะดวก หรือไม่พึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อให้บริการต่างๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถร้องเรียนมาได้ตามช่องทาง ดังนี้
ข่าวเพิ่มเติม
o ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ร้องเรียนโดยตรงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงคมนาคม มาที่กระทรวงคมนาคม เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
o ผ่าน เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th
o ศูนย์บริการร่วมคมนาคม โดยร้องเรียนด้วยตนเอง / ทางโทรศัพท์ และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณชั้น 1 ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งพระนคร (ท่าเรือสาธร) ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร 0-2212-5644-5 โทรสาร 0-2212-3844 และ
o e-mail : mot@mot.go.th
o ผ่านตู้ ปณ .1111 ปณฝ. หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102
o โทรศัพท์สายด่วน โทร.1356 ผ่านศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
มีนาคม 2550