ขอขอบคุณ
เชียนโดย admin เมื่อ 01 January 2007 17:28
สภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน

เทศบาลตำบลสามพราน

พี่วัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลยายชา

นักศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
นางสาวสิริรัตน์ ลือมอญ <น้องส้ม
สามพราน>
นางสาวอุษา ใจทัน <น้องสาม นครปฐม>

นักศึกษา ม.บูรพา
นายสมชาย ชุมนุมชาติ <น้องเมศ สระแก้ว>
นายทรัพย์มงคล คำดำ <น้องเด่น ปราจีน>
นางสาวชลธิชา ชลธาร <น้องเปิ้ล ชลบุรี>