บรรณานุกรม
เชียนโดย admin เมื่อ 31 December 2006 15:48

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๒๙
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับงานกระทรวงมหาดไทย.
กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์,๒๕๒๙
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ ฉบับวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๖๐.
------------------------------------------ เล่ม ๕๕ ฉบับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๑.
ปรีดา กรรณสูต. สืบสายกุล กรรณสูต. กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด ๒๕๔๑.
ศิลปากร, กรม. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔.
---------สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัดมหาชน, ๒๕๔๔.
ศรีศักร วัลลิโภดม. วารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๘ ฉบับวันที่ ๓ สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๒๕,กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, ๒๕๒๕
สัญญา สุดล้ำเลิศ และคณะ. ประวัติวัดท่าพูด. กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๐.
สมหมาย เลี้ยงรักษา. "ประวัติวัดบางช้างใต้". ๘๐ ปี โรงเรียนวัดบางช้างใต้, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๓.
เสถียร วิชัยลักษณ์ และคณะ. วิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, มปป.
หนังสือที่ระลึก งานฉลองอำเภอสามพราน ครบรอบ ๙๐ ปี. ๑๒-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙.
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำเนียบศาลเจ้า มปป.
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. ๒๕๔๖
ปรีดา กรรณสูต.สืบสายกุล กรรณสูต, กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรสโพรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๑.
ประวัติวัดทรงคนอง, กรุงเทพฯ : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๓.
ประวัติวัดท่าพูด, กรุงเทพฯ : : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๐.
ประวัติวัดสรรเพชร, กรุงเทพฯ : : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๔๕.
ประวัติวัดนักบุญเปโต, ๓๐ กันยายน ค.ศ.๑๙๘๕.
แผนที่โบราณ กรมแผนที่ทหารบก สำรวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖
แผนที่โบราณ กรมแผนที่ทหารบก สำรวจเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๘๗
ดอกดิน ไซพันธุ์แก้ว (สุนทราคม) หนังสืองานประจำปีวัดดอนหวาย พ.ศ. ๒๕๒๙
ศิลปากร, กรม, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔
ศิลปากร, กรม, ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔-พ.ศ. ๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕
สามัคคีธรรม, พระครูไพศาลธรรมวาที (ห้อย) พิมพ์แจกในการฉลอง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แลวัด หอมเกร็จกับ
ทั้งเปิดโรงเรียนปริยัติธรรม ณ วันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศรีหงส์
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่๑๐ ฉบับที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๖.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๐ฉบับที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๖.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่๑๑ ฉบับที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๗.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๗.
สัญญา สุดล้ำเลิศ วารสารไร่ขิงสัมพันธ์. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๘. หน้า ๔-๕
เอกสารประชุมทางวิชาการ.พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันตก ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, ๒๕๒๗.
รายนามผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง

๑.กองแพนที่โบราณ กรมแผนที่ทหารบก
๒.สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
๓.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
๔.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
๕.หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
๖.ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" วัดไร่ขิง
๗.ห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
๘.พระอธิการเกษม กนฺตสีโร
๙.นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์
๑๐.นายเฉลิม อนุตธโต
๑๑.นายธวัช เย็นสบาย
๑๒.นางอรณิช เกียติอุบลไพบูลย์
๑๓.นางมัทธนา ไชยชนะ
๑๔.นาวาโทสมบูรณ์ เจิมสุจริต
๑๕.นายทวี กรรณสูต
๑๖.นายมานะ เถียรทวี
๑๗.นายวิรัตน์ น้อยประชา
๑๘.นายชัชวาลย์ สุริยนต์
๑๙.นาวาโทศรีกรุง อินกระทึก
๒๐.นางเกยูร สุดล้ำเลิศ
๒๑.นายอัษฎางค์ สุดล้ำเลิศ
๒๒.นายชาญชัย กิจสวัสดิ์
๒๓.นางอรัญญา กิจสวัสดิ์
๒๔.นางสาวจัทร์เพ็ญ จิระรัตนาภรณ์
๒๕. นายวิเวก สระน้ำหวาน
๒๖.นายปราโมย์ นิพนธ์พิทยา
๒๗.นางอุไร ปานบ้านเกร็ด
๒๘.นายสิงห์ชัย ทองอุไร
๒๙. นางอุบล สุขทัศน์
๓๐. นางสมควร คงประชา
๓๑.นายสุวรรณ เรือนอินทร์
๓๒. นายพินิจ พิชิตเดช
๓๓. นายวันชัย ชีวปรีชา
๓๔.นางสาวประนอม เชื้อบุญช่วย
๓๕. นาบบุญมี อบเชย
๓๖. นายชำนาญ ทัดมาลี
๓๗.นางสมร กล้าผจญ
๓๘.นายสุมทร สุมาลย์โรจน์
๓๙. นายกมล ประทีปธีรานันท์
๔๐.นางสาวประนอม ยังศิริ
๔๑.นายเอกชัย ผลวัฒนะ
๔๒.นายประสก มนุญญวงศ์
๔๓.นายศิระ ณ ดำเนิน
๔๔.นางนุจรินทร์ พระภูมี
๔๕.นายประหยัด ก๋ำนารายณ์
๔๖.นายวิรัตน์ สงกา