การปกครอง
เชียนโดย admin เมื่อ 31 December 2006 15:42
อำเภอสามพรานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ ตำบล ๑๓๗ หมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗

ตำบลสามพราน
ตำบลยายชา
ตำบลท่าข้าม
ตำบลไร่ขิง
ตำบลบางกระทึก
ตำบลทรงคนอง
ตำบลบางเตย
ตำบลหอมเกร็ด
ตำบลกระทุ้มล้ม
ตำบลอ้อมใหญ่
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบางช้าง
ตำบลคลองจินดา
ตำบลคลองใหม่
ตำบลท่าตลาด
ตำบลตลาดจินดา
อำเภอสามพรานมีรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน ๑๕ แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ้มล้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
เทศบาลตำบลมี ๒ แห่ง
เทศบาลตำบลสามพราน (ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลสามพรานและตำบลคลองใหม่บางส่วน)
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่เต็ม ตำบลและตำบลบ้านใหม่บ่งส่วน เฉพาะ หมู่ทึ่๑และหมู่ที่ ๕ )
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ. )
อบจ.นครปฐม มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดนครปฐม มีสมาชิกสภาจังหวัดจำนวน ๕ คน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๑ คน อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ ๕ (ประกอบด้วย อำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล)
หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
โรงพยาบาลสามพราน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
สำนักงานการขนส่งที่ ๓(สาขานครปฐม)
หน่วยงานสังกัดภูมิภาค
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพราน
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามพราน
สำนักงานเกษตรอำเภอสามพราน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน๑,๒
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามพราน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน
สำนักงานประมงอำเภอสามพราน
ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์อำเภอสามพราน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน
สำนักงานบริการโทรศัพท์อำเภอสามพราน
สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขวัดไร่ขิง
การศึกษา
อำเภอสามพรานเป็นอำเภอที่มีความพร้อมทั้งการศึกษา กล่าวคือ มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญา ดังนี้
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ๓ แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ๓๖ แห่ง (ปัจจุบันสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒)
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๑๔ แห่ง
โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ๓ แห่ง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑ แห่ง
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ๑ แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามพราน ๑ แห่ง
ศาสนา
วัดพุทธ ๒๕ แห่ง
สำนักสงฆ์ ๑ แห่ง
โบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง
ศาลเจ้า ๗ แห่ง
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ๙๕ เปอร์เซ็นต์