โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
เชียนโดย admin เมื่อ 31 December 2006 15:27
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกระทึก อำเภอ สามพราน ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดดอนหวายเป็นสถานที่เรียน ให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า "โรงเรียนวัดดอนหวาย" โดยมีนาย สินธุ์ ดวงดารา เป็นครูใหญ่คนแรก และพระอธิการยอด อินทรส เจ้าอาวาสวัดดอนหวายเป็นองค์อุปถัมภ์ต่อวามเจ้าอาวาส ได้ร่วมกับนายโอ่ง นางเปี่ยม สร้างอาคารเรียนแบบชั้นแระถมศึกษาปีที่ ๒ ขนาด ๘ x ๑๖ เมตร เป็นที่เรียน ปีพ.ศ. ๒๔๖๗ นายดอกดิน ไซพันธุ์แก้ว (สุนทราคม) เป็นครูใหญ่ยังคงใช้ศาลาการเปรียญวัดดอนหวายเป็นที่เรียนอีกตามเดิม เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
พ.ศ. ๒๔๘๗ ขุนนครรัฐเขตต์ นายอำเภอสามพรานพร้อมด้วยพระอธิการยอด อินทรส และประชาชน คหบดี ได้ร่วมกันซ้อที่ดิน ๔ ไร่ ๒ งาน และสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด ๘ คูณ ๒๕ เมตร ขึ้น ๑ หลัง สิ้นค่าก่อสร้าง ๖,๗๖๓ บาท เงินงบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ นายบุญมี คงคาเขตร ครูใหญ่ได้ลาออก นายดอกดิน ไซพันธุ์แก้ว (สุทราคม) เป็นครูใหญ่ ได้ต่อเติมอาคารเรียนหลังแรกเพิ่มเติม ๔ ห้องเรียน วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนบางกระทึก ๑ (นครรัฐประสาท)"
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๓ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓) เริ่มแรกมีนักเรียน ๓๒ คน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ นายวินัย สุจริต เป็นครูใหญ่
ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านบางกระทึกมาเป็น "โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)"
โรงเรียนวัดดอนหวาย ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนมาโดยตลอด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้สร้างอาคารเรียน อาคารประกอบด้วยเงินงบประมาณ และประชาชนร่วมกันสร้าง เช่น อาคารคลองนา อาคารดินประชาสามัคคี อาคารคงประชาสารคดี อาคารชลอละเมียดราษฎร์บูรณะ อาคารรัฐประชานุสรณ์ เป็นต้น ในอดีตมัครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหลายท่าน ปัจจุบันมีนักเรียน ๒,๑๐๓ คน ข้าราชการครู ๖๐ คน ครูอัตราจ้าง ๑๓ คน ภารโรง ๑ คน นายวิเชียร รุ่งทวีชีย เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา